De provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zijn tot een overeenkomst gekomen met de Duitse familie Raben om een perceel landbouwgrond uit te ruilen en te veranderen in natuur.

Zo wordt het nabijgelegen Nederlandse Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld beter beschermd. Voor de familie Raben ontstaat door de ruil een betere verkaveling voor bedrijfsontwikkeling. De familie krijgt grond die dichter bij huis ligt. Stadt Nordhorn neemt het landbouwperceel over en verandert het na vijf jaar in een natuurgebied. Gedurende die vijf jaar zal Raben het perceel actief uitmijnen. De provincie Overijssel levert hiervoor een financiële bijdrage. Met uitmijnen wordt een perceel landbouwgrond langere tijd beteeld met alleen ontbrekende meststoffen als nitraat en kalium om de fosfaatvoorraad uit de bodem te trekken. Zo wordt de grond geleidelijk omgezet naar natuur.

Het perceel van de familie Raben ligt bovenstrooms van het Lattropse Veen. Door het perceel uit cultuur te nemen, kan de kwaliteit van de wateraanvoer vanuit Duitsland naar Bergvennen & Brecklenkampse Veld verbeteren. Zo blijven kwetsbare vennen in het natuurgebied in stand. Gedeputeerde Maurits von Martels: “Deze grondruil is een prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking voor de versterking van Natura2000-gebieden. Maar ook van hoe we steeds proberen om bij het bereiken van de natuurdoelen oog te houden voor de belangen van de boeren in een gebied zodat ook zij een toekomst hebben. De grondruil met de familie Raben is daar een goed voorbeeld van.”

Bergvennen & Brecklenkampse Veld ligt in de gemeente Dinkelland en grenst aan de Duitse gemeente Stadt Nordhorn. Het gebied bestaat uit vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen zoals de eik, dennenbomen en het jeneverbesstruweel. Het gebied is te droog, de bodem te zuur en  allerlei natuurmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het water in het gebied blijft zodat er een goed leefgebied blijft voor zeldzame dieren, planten en bloemen.

Bergvennen is ook belangrijk voor recreanten en toeristen. Over de landsgrens langs het natuurgebied loopt een fietspad dat in het kader van het project wordt gereconstrueerd en hier zullen recreanten uit Stadt Nordhorn en de gemeente Dinkelland van kunnen profiteren.